ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ‌ದ ಇಂದಿನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ‌ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಂಲಕರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಡ್ರೋಣ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರ: ಅಮಿತ್ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*